Volební priority hnutí Referendum o Evropské unii – Co chceme 2018-03-20T21:28:34+00:00

Co chceme

Aby mohli občané České republiky rozhodnout v referendu o své budoucnosti

Zbořit mýtus, že je všechno předem rozhodnuté a hlas voliče nic nezmění

Bránit všemi legálními způsoby přijímání nesmyslných zákonů a nařízení

Vrátit osud politiků do rukou jejich voličů

Probudit v lidech hrdost

Referendum a odchod z EU jsou základem řešení všech oblastí

Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro uchování a posílení bezpečnosti občanů a zajištění efektivní obrany České republiky.

Politika Evropské komise vytváří zásadní bezpečnostní rizika. Vzniká koncept společné Evropské armády jakožto silového prvku evropského superstátu. Znamenal by pro nás podřízenost většinovému hlasování ve vojensko-politických rozhodnutích, a tudíž i riziko účasti v cizích válkách. Jakou přísahu a komu by skládal český voják? Určitě ne České republice, ale superstátu, představovanému úředníky z Bruselu nebo vůdcům velkých států, jako je Německo či Francie. Terorismus, nejdiskutovanější bezpečnostní téma dneška, slouží vládám států EU k posilování pravomocí na úkor osobní svobody občanů. Hnutí Referendum o Evropské unii spatřuje smysl a poslání AČR v obraně vlastního státu a podporuje občanskou motivaci bránit svobodu svoji, svých blízkých a spoluobčanů. Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro uchování a posílení bezpečnosti občanů a zajištění efektivní obrany našeho státu.

Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro suverénní a zodpovědnou politiku v oblasti dopravní infrastruktury a investic.

Podle celkového objemu čerpaných dotací z Operačního programu Doprava máme v České republice hustou síť perfektních dálnic a vlaky sviští minimální rychlostí 200 km/h. Fakt, že tomu tak není, je zapříčiněn mimo jiné způsobem schvalování staveb a nutností dodržet regulace Evropské unie. Infrastrukturní projekty tak nejsou primárně realizovány na základě skutečného veřejného zájmu, ale podle jejich slučitelnosti s normami EU a hesla „musíme čerpat co nejvíce“. Dostali jsme se do paradoxní situace, kdy díky falešné modle čerpání dotací za každou cenu dokola opravujeme některé části dopravní infrastruktury a investujeme do šíleně předražených staveb, a mezitím jsou naprosto klíčové infrastrukturní projekty v nedohlednu. Referendum o Evropské unii je základem pro rozhodnutí občanů, zda o strategii a investicích v tak zásadní oblasti pro Českou republiku budeme rozhodovat u nás doma, nebo v podřízenosti centrálním pravidlům a rozhodnutím za našimi hranicemi.

Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro zajištění svobody a kvalitnějšího života pro každého z nás, a tím i celou společnost.

Kvalita života se nedá ani změřit, ani nadiktovat. Každý člověk je jedinečný a vnímá svůj život individuálně. Žádná regulace ani směrnice EU občanům šťastný a spokojený život nezajistí. Život občanů patří jim, ne úředníkům a politikům. Každý má právo na ochranu svého soukromí, majetku, zdraví a života. To je role státu. Nikoliv vměšování se rodičům do výchovy dětí, všem do nakládání s vlastním majetkem nebo filtrování informací v médiích a na sociálních sítích. Skutečné elity jdou občanům příkladem a inspirují je. Současné pseudoelity jsou posedlé kontrolou, zákazy, nařízeními a šířením svojí jediné pravdy. Naše členství v EU tyto negativní tendence posiluje, neboť velká část rozhodovacích pravomocí leží v Bruselu, kde nemají vůbec tušení, jakým problémům a výzvám běžní lidé čelí. Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro zajištění svobody a kvalitnějšího života pro každého z nás, a tím i celou společnost.

Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro skutečně udržitelnou sociální politiku, zdravou zaměstnanost lidí i zasloužené důchody.

Česká republika je rozvinutým státem. Rámec naší sociální politiky je definován Evropskou sociální chartou, která specifikuje ochranu sociálních práv občanů v Evropě. Český sociální systém je stabilní a nezaměstnanost v porovnání s jinými státy EU nízká. Tyto výdobytky však začínají být v ohrožení. Štědrý a předimenzovaný sociální systém vůdčích států EU se stal kvůli jejich chybným rozhodnutím obtížně financovatelným a svoje problémy chtějí přenést na ostatní. Silové přerozdělování běženců na základě přidělených kvót navíc přenese náklady na jejich zajištění na cílové země. V oblasti sociální politiky se připravuje prohloubení slučování legislativy v členských zemích EU. O dalším postupu zřejmě rozhodne „sociální summit“ už letos v listopadu. Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro svobodu naší sociální politiky a její stabilitu do budoucna, společně se zdravou zaměstnaností i zaslouženými důchody.

Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU zbaví školství byrokracie, což je základ pro zvýšení mezd. Učitel má učit, ne vyplňovat papíry.

Ve vzdělávání a sportu patří Evropské unii pravomoc provádět činnosti, jimiž podporuje, koordinuje nebo doplňuje vzdělávací programy členských států. Tuto pravomoc však nevyužívá pouze k podpoře skutečného vzdělání, ale i projektů, jež jsou motivovány šířením politické ideologie, což považujeme za skandální porušení zásady apolitičnosti školského systému. V zájmu účelového čerpání dotací školy na tuto hru přistupují a naše děti se tak stávají obětí politické indoktrinace už od raného školního věku. Společně s postupující ideologizací školství a jeho byrokratické centralizaci se na učitele na všech stupních škol valí administrativní zátěž, která je odvádí od jejich skutečného poslání – předat našim dětem vědomosti a naučit je získané vzdělání používat. Od našeho vstupu do EU se Česká republika ve srovnávacích žebříčcích úrovně znalostí propadá. Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro odpolitizování školství a převedení peněz tam, kde jsou potřeba. Na mzdy učitelů.

Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro udržitelný rozvoj průmyslu a otevření úspěšného a férového obchodu s celým světem.

Jsme země šikovných a schopných lidí, kteří k úspěchu potřebují pouze rozvázat ruce. Odmítáme škodlivé regulace a prosazujeme svobodný obchod s partnery po celém světě. Úspěch průmyslového sektoru se odvíjí od kvalifikace pracovní síly, možností obchodní spolupráce a cen vstupních surovin a energií. Lisabonská smlouva odebrala České republice i jiným členským státům možnost samostatně sjednávat obchodní dohody. Nařízení EU ohledně emisí CO2 naprosto podkopala energetický sektor. Největším tahounem trendu obnovitelných zdrojů energií je Německo, které však kvůli uzavření svých jaderných elektráren emise CO2 nesnižuje. Účet za obnovitelné zdroje platí daňový poplatník. Jen za letošní rok nám všem v ČR vezmou sluneční, větrné a biomasové energetické zdroje z kapsy přes 40 miliard korun! Tento přístup posloužil zájmům velkých zemí v EU. Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro opětovné získání suverenity ve sjednávání obchodních dohod i vlastní energetické politice.

Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro zachování a udržení našich historických a kulturních hodnot a nepřepisování dějin.

Česká republika je domovem mnoha velkých postav světové kultury, jejichž díla jsou dodnes inspirací pro bezpočet lidí po celém světě. Ať to byl třeba Antonín Dvořák nebo Karel Čapek, spousta z nich se zapsala do historie lidstva a všichni to dokázali svým talentem, tvrdou prací a bez dotací. Kultura nesmí být po obsahové ani po formální stránce ovlivňována svévolnými rozhodnutími státu, neboť pak neodráží skutečné nálady a potřeby společnosti, ale spíše přání a představy politiků či úředníků. Evropská unie kulturou manipuluje prostřednictvím dotací. Přepisují se pohádky, ve jménu politické korektnosti se „modernizují“ divadelní hry klasických autorů a penězi daňových poplatníků se dotuje filmová produkce s tím „správným“ obsahem. Autentická kultura zaniká a je nahrazena obdobou „socialistického realismu“. Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro možnost uchování tradiční kultury a odmítnutí přepisování historie v politických kancelářích za našimi hranicemi.

Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro suverénní fiskální a daňovou politiku a definitivní odmítnutí společné měny euro.

Česká republika je v porovnání s většinou zemí EU ekonomicky stabilní zemí. Historicky máme nízkou míru zadlužení vůči HDP a poměrně příznivé daňové prostředí i pro zahraniční investory. Vedoucí země „tvrdého jádra“ EU jsou v situaci opačné a hledají cesty, jak konkurenci z východních zemí omezit. Proto zaznívají nové termíny jako sociální a daňový dumping. Místo systémového řešení vlastních problémů si tak chtějí skrze Evropskou komisi prosadit slučování daní napříč EU. To by pro nás znamenalo ztrátu konkurenční výhody, propad ekonomiky a nárůst nezaměstnanosti. Odmítáme i přijetí eura jako politického projektu. Nezávislá měnová politika nám umožňuje pružně reagovat na dynamický vývoj na světových trzích a chrání nás před nevyhnutelnou krizí eurozóny způsobenou neudržitelnými státními dluhy zemí, jako jsou Francie, Itálie nebo Řecko. Po roce 2020 se staneme čistým plátcem do rozpočtu EU. Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou jedinou cestou, jak nepřijmout společnou měnu.

Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro suverénní zahraniční politiku a získání respektu a váhy ČR na mezinárodní scéně.

Po přijetí Lisabonské smlouvy jsme ztratili podstatnou část svojí suverenity. Mezinárodní smlouvy jsou v hlavních oblastech sjednávány ve výlučné pravomoci Evropské unie podle článku 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Rozhodnutí o zavádění ekonomických sankcí vůči některým zemím je uskutečňováno mimo kompetenci vlády ČR. Vedoucí země EU si však vždy velmi dobře ohlídají, aby se takové sankce nedotkly jejich výsostných zájmů, což krásně ilustrují sankce proti Rusku, které se však nedotkly rusko-německého projektu plynovodu NordStream, v jehož správní radě působí bývalý německý kancléř Gerhard Schroeder. Přimknutím a servilitou vůči „tvrdému jádru“ nic nezískáme. Naše zahraniční politika musí být sebevědomá a nesmí se podřizovat parciálním zájmům velkých států v EU. Dokud budeme členským státem EU, nemůže být téma zahraniční politiky v národních volbách věrohodné. Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro obnovu suverénní zahraniční politiky České republiky.

Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro nápravu škod v zemědělství a životním prostředí způsobených společnými politikami EU.

Zemědělská politika EU slouží jako páka na prosazení zájmů farmářů ze „starých“ zemí Evropské unie a vede k potlačování konkurence ze strany našich zemědělců. Musíme dodržovat kvóty na produkci jednotlivých komodit. Ničíme si půdní fond pěstováním řepky olejné. Čeští zemědělci jsou kvůli dotacím znevýhodněni oproti například francouzské, německé nebo italské konkurenci. Půdní fond se místo zdroje potravy pro obyvatele České republiky stal generátorem dotací. Pěstování technických plodin a nadměrné využívání chemikálií vede k devastaci přírodní rovnováhy. Naše zemědělce zatěžuje bizarní a přebujelá administrativa; například pro každou krávu musí vést její životní deníček, s daty krmení, dojení, pastvy apod. Všechny tyto skutečnosti nahrávají velkým zemědělským koncernům a pomalu ničí klasické malé zemědělce, kteří jsou ve zdravé společnosti páteří národa. Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro návrat zdravého rozumu i do oblasti zemědělství.

Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro zjednodušení práva a zajištění jeho předvídatelnosti, stálosti a větší spravedlnosti.

V době, kdy v naší zemi platí přes 2 miliony zákonů, předpisů a vyhlášek, je pozice justice velmi těžká a spravedlnost v nesnázích. Zjednodušit a eliminovat nadbytečné normy je základem. Velká část z těchto norem byla do našeho právního řádu implementována z EU, a to automaticky, mechanicky a bez rozpravy v parlamentu. Běžný občan nemá vůbec šanci se v takové záplavě paragrafů orientovat, a ztrácí se tak základní smyl existence právního řádu – jeho srozumitelnost, předvídatelnost a vymahatelnost. Obsahuje totiž normy, které si navzájem protiřečí, jejich výklad je nejednoznačný, a proto mohou soudci i přes nejlepší úmysly posuzovat identické případy úplně odlišně. Tato míra právní nejistoty těžce postihuje nejenom osobní životy lidí, ale i jejich ekonomickou aktivitu a správu věcí veřejných. Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro pozitivní změny našeho právního systému, ze kterých bude profitovat celá společnost.

Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro opravdu udržitelný zdravý místní rozvoj v souladu se skutečnými potřebami lidí u nás.

Dotace z EU jsou založeny na principu „brát všem a dávat jen některým“. Jsou přidělovány podle pravidel a kritérií stanovených úředníky v Bruselu, kteří nemají znalost místní problematiky, prostředí a problémů občanů. Výsledkem jsou nesmyslné projekty jako rozhledny v údolích, cyklostezky v ceně silnice nebo internetové lavičky, které stojí stejně jako rodinný vůz. Takto utracené prostředky nijak nepomáhají hospodářskému rozvoji a zatěžují budoucí rozpočty a generace náklady na jejich údržbu. Dotace jsou nástrojem EU pro získávání loajality našich politiků, kteří díky nim společně se spřátelenými subjekty dosahují prospěchu. O financování veřejně prospěšných projektů a infrastruktury se musí rozhodovat co nejblíže občanům a lidmi, kteří místní problematiku znají. Ne sociálními inženýry ve vzdálených kancelářích a za nařízených pravidel, která vůbec neodrážejí skutečné potřeby občanů. Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro skutečně udržitelný místní rozvoj.

Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro efektivní zdravotnictví bez hrozby snižování úrovně a pro zajištění kvalitní péče.

Česká republika má jedno z nejlepších zdravotnictví v Evropě. Na světě vlastně není země, která by tak emotivně vypjatou problematiku, jakou zdravotnictví je, vyřešila dokonale. Do oblasti financování zdravotnictví ani systému zdravotního pojištění nám EU zatím nezasahuje, neboť pro farmaceutické koncerny je zatím pohodlnější lobbovat u národních vlád. Stejně jako sociální systém se i zdravotnictví v některých západních zemích dostává pod tlak kvůli masivnímu přílivu imigrantů. Je tedy jenom otázkou času, kdy EU využije svých možností z Lisabonské smlouvy a započne proces harmonizace i v této oblasti. To bude z podstaty většinového hlasování znamenat postupné vyrovnávání kvality zdravotní péče v EU, což pro Českou republiku nebude cesta nahoru, nýbrž dolů. Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro to, abychom oblast zdravotnictví uchovali pod kontrolou voličů a národní vlády.

Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro výrazné zlepšení stavu demokracie. EU trpí z podstaty své existence jejím nedostatkem.

Západní civilizace chápe demokracii jako technický systém volby a dělby moci a jako soubor základních hodnot. Ty tvoří právní stát, svoboda projevu a shromažďování, ochrana soukromého vlastnictví, právo na sebeobranu a volný trh. Právní stát garantuje rovné postavení před zákonem, právo na spravedlivý proces, presumpci neviny a zakazuje zpětnou platnost práva. Naše členství v EU bohužel porušuje již základní princip demokracie, kterým je odpovědnost zákonodárné a výkonné složky moci voličům. Velká část pravomocí byla svévolným rozhodnutím politiků v roce 2009 přenesena na nevolené orgány EU. Právní stát je pod neustálým atakem, implementují se zákony ignorující presumpci neviny, zavádějící zpětnou platnost práva a omezující základní občanské svobody. Vláda si vzpomene na voliče jenom před volbami, ale v mezidobí působí spíše jako vazal EU. Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro posílení práv občanů.

Chcete to také?
Máte zájem o novinky?