Proč? Protože o nás zase rozhodují za našimi hranicemi

| 22. 8. 2017 | Článek

Proč to všechno děláme? Protože jsme po Lisabonské smlouvě, o které lidé nesměli rozhodnout, přišli ve skutečnosti o samostatnost a suverenitu České republiky. Podívejte se na úplný seznam oblastí, ve kterých už nesmíme rozhodovat sami ve vlastní zemi.

VÝLUČNÉ PRAVOMOCI EU:
– celní unie
– stanovení pravidel hospodářské soutěže nezbytných pro fungování vnitřního trhu
– měnová politika pro členské státy, jejichž měnou je euro
– zachování biologických mořských zdrojů v rámci společné rybářské politiky
– společná obchodní politika

SDÍLENÉ PRAVOMOCI:
– vnitřní trh
– sociální politika
– hospodářská, sociální a územní soudržnost
– zemědělství a rybolov, vyjma zachování biologických mořských zdrojů
– životní prostředí
– ochrana spotřebitele
– doprava
– transevropské sítě
– energetika
– prostor svobody, bezpečnosti a práva
– společné otázky bezpečnosti v oblasti veřejného zdraví
– činnost v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a vesmíru
– společná politika v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

PODPŮRNÉ, KOORDINAČNÍ A DOPLŇKOVÉ PRAVOMOCI:
– ochrana a zlepšování lidského zdraví
– průmysl
– kultura
– cestovní ruch
– všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání, mládež a sport
– civilní ochrana
– správní spolupráce

DŘÍVE BYLA NUTNÁ JEDNOMYSLNÁ SHODA V TĚCHTO OBLASTECH, DNES UŽ NENÍ:
– doba pojištění a dávky sociálního pojištění pro migrující pracovníky
– přístup k výdělečným činnostem prostřednictvím vzájemného uznávání kvalifikací
– podmínky vstupu a pobytu a pravidla pro přidělování dlouhodobých víza povolení k pobytu
– opatření k vzájemnému uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí, sbližování právních předpisů
– stanovení jeho struktury a fungování Eurojustu
– opatření za účelem zlepšení neoperativní policejní spolupráce
– struktura fungování a úkoly Europolu
– dopravní politika
– statut Evropského systému centrálních bank
– opatření v oblasti kultury
– obchodní dohody na kulturní a audiovizuální služby
– obchodní dohody na vzdělávací, sociální a zdravotnické služby
– předsednictví jednotlivých formací Rady
– specializované soudy připojené k Tribunálu (Soudu prvního stupně)
– přenesení pravomoci na Soudní dvůr EU ve věci rozhodování ve sporech týkajících se používání aktů, které vytvářejí evropská práva duševního vlastnictví
– statut Soudního dvora EU
– jmenování členů Výkonné rady Evropské centrální banky
– pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
– stanovení podrobností a postupu, kterými se rozpočtové příjmy dávají k dispozici Komisi

V TĚCHTO NOVÝCH OBLASTECH BYLO VĚTŠINOVÉ HLASOVÁNÍ NOVĚ ZAVEDENO:
– postup a podmínky požadované pro občanskou iniciativu, včetně minimálního počtu členských států, z nichž musí tito občané pocházet
– služby obecného hospodářského zájmu
– volba předsedy Evropské rady
– diplomatická a konzulární ochrana
– Evropská zahraniční služba
– společná zahraniční a bezpečnostní politika (návrhy vycházející z podnětu Evropské rady)
– celní spolupráce
– Evropská obranná agentura
– společná bezpečnostní a obranná politika (stálá strukturovaná)
– spolupráce a přijímání dalších členských států, které se do ní chtějí zapojit)
– vystoupení členského státu z EU
– hodnocení politik v oblasti svobody, bezpečnosti a práva (včetně vzájemného uznávání)
– opatření k zajištění správní spolupráce ve veškerých oblastech svobody bezpečnosti a práva
– vymezení rámce správních opatření týkajících se pohybu kapitálu a plateb, zmrazení peněžních prostředků, finančních aktiv nebo hospodářských výhod
– kontroly na hranicích
– dohody o navracení přistěhovalců
– integrace přistěhovalců
– soudní spolupráce v občanských věcech
– vymezení trestních činů a sankcí
– opatření za účelem podpory předcházení trestné činnosti
– nařízení vymezující strukturu, fungování oblast činnosti a úkoly Eurojustu
– nařízení vymezující strukturu, fungování oblast činnosti a úkoly Europolu
– odvolání výjimek východního Německa v oblasti dopravy
– odvolání výjimek východního Německa v státní podpory
– opatření k vytvoření evropských práv duševního vlastnictví, k zajištění jednotné ochrany práv duševního vlastnictví a o zavedení centralizovaného režimu pro vydávání povolení, koordinace a kontrolu na úrovni EU
– opatření v případě závažných obtíží v zásobování určitými výrobky především v oblasti energetiky
– směry hospodářské politiky pro země směnou euro
– jednotné zastoupení v mezinárodních organizacích pro země směnou euro
– akty stanovící podpůrná opatření pro podporu sportů
– pobídková opatření k ochraně a zlepšení lidského zdraví a k boji proti vážným přeshraničním zdravotním pohromám
– opatření k ochraně veřejného zdraví s ohledem na tabák a zneužívání alkoholu
– evropský výzkumný prostor
– politika pro oblast vesmíru
– boj proti změnám klimatu
– zajištění trhu s energiemi, dodávek energie, podpora energetické účinnosti, úspora energie a rozvoj nových a obnovitelných zdrojů energie
– podpora konkurenceschopnosti podniků v oblasti cestovního ruchu
– opatření podporující spolupráci mezi členskými státy ve snaze posílit účinnost systémů pro předcházení a ochranu proti přírodním nebo člověkem způsobeným pohromám
– podpora úsilí členských států o zlepšení schopnosti jejich správních orgánů provádět právo EU
– společná obchodní politika
– naléhavá finanční pomoc třetím zemím
– pravidla a postupy humanitární pomoci
– pravidla a postupy pro činnost Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci
– ekonomické sankce vůči osobám nebo nestátním subjektům
– přistoupení k úmluvě o ochraně základních práv a svobod
– rozhodování o provádění doložky solidarity
– pravidla pro fungování výboru, který jmenuje soudce a generálního advokáta Soudního dvora a Tribunálu
– nařízení upravující ustanovení pro otevřenou, efektivní a nezávislou evropskou správu
– pravidla týkající se složení Hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů
– prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů EU
– opatření v oblasti předcházení a boje proti podvodům

František Matějka

předseda strany

Naše nejnovější články

Chcete dostávat upozornění na naše nové články?

Pin It on Pinterest